Звіт з управління за 2019 рік

26 Квітня, 2021
Звіт з управління за 2019 рік

Організаційна структура ДП “НАРП”

 

На даний період до складу ДП “НАРП” входять 5 виробничих цехів та льотно-випробувальна станція (ЛВС).

Збиральний цех виконує розбирання, дефектацію літаків, ремонт планера, а також збирання, доводку та випробування систем літаків.

Цех з ремонту авіаційних двигунів   виконує розбирання  силових установок та ДСУ, дефектацію їх вузлів, виконання бюлетенів, а також збирання та випробування двигунів.

Цех механічної обробки виконує ремонт зношених деталей та виготовлення запасних частин і технологічого обладнання для ремонту літаків.

Цех з ремонту авіаційного та радіоелектронного обладнання виконує ремонт радіолокаційного, радіоелектронного, електричного, кисневого, приладного обладнання та систем озброєння літака.

Цех з ремонту агрегатів і механізмів авіаційної техніки виконує ремонт агрегатів керування літаком, гідравлічної, повітряної, паливної систем, системи кондиціювання, шасі  та інш.

В структуру всіх цехів входять цехові технологічні бюро (інженери-технологи)  та групи механіків з ремонту устаткування.

СЛВ (станція льотних випробувань) виконує приймання літаків в ремонт, а також доводку, наземні, льотні випробування авіаційної техніки та здавання літаків фахівцям замовника.

В структурі підприємства присутні також відділи, служби та підрозділи, які забезпечують основне виробництво та функціонування життєвого циклу підприємства.

 

Стратегія та цілі. Перспективи розвитку

 

Підприємством обрано Стратегічний курс поступового освоєння ремонту та обслуговування нових виробів авіаційної техніки, нових видів робіт та технологій, що додасть фінансової стійкості заводу в умовах нестабільності авіаційного ринку за рахунок максимального використання можливостей диверсифікації напрямків виробничої діяльності.

Виходячи із Стратегічного курсу цілями підприємства є:

– технічне переоснащення застарілого верстатного парку та стендового обладнання;

– зменшення енергоспоживання на опалення виробничих та адміністративних будівель;

– розробка програм модернізації авіаційної техніки з метою створення більш привабливого продукту на світових ринках;

– імпортозаміщення;

– вихід на нові ринки;

– розвиток конкурентоспроможності.

 

Напрямки виробничої діяльності ДП “НАРП”.

 

Підприємство спеціалізується на виконанні наступних видів робіт:

– повний цикл ремонту літаків Су-24М/МР, Іл-76, Іл-76МД, Іл-78. Роботи виконуються в приміщенні ангарного типу;

– капітальний та поточний ремонт обладнання літаків Іл-76, Іл-78, Су-24 (всіх модифікацій), НАРП-1;

– середній ремонт з виконанням доробок за бюлетенями промисловості та продовження ресурсів і термінів служби двигунів Д-30КП, Д-30КП2;

– капітальний ремонт допоміжних силових установок ТА-6А (А1, Б); ТА-8В, ТГ-16М, АІ-8;

– середній ремонт з відновленням ресурсних показників уніфікованих підвісних агрегатів заправки УПАЗ і УПАЗ-1;

– роботи із забезпечення продовження ресурсів і термінів служби, періодичне технічне обслуговування за всіма формами регламенту технічного обслуговування літаків Іл-76, Іл-76Т, Іл-76 ТД, Іл-76 МД, Іл-78;

– капітальний та поточний ремонт обладнання літаків Іл-76, Іл-78;

– виконання робіт з передпродажної підготовки, усунення корозії планера літака, нанесення захисних покриттів, повне фарбування літака авіаційними і поліуретановими фарбами за індивідуальним проектом замовника;

– зважування літаків;

– роботи з продовження календарних термінів служб РУ-19А-300;

– виготовлення заправних шлангів для УПАЗ, УПАЗ-1;

– доопрацювання УПАЗ-1 для заправки літаків різного типу;

– виготовлення гумовотехнічних виробів і деталей разової постановки різних видів для ремонтних комплектів двигунів і агрегатів згідно із Атестатом виробництва № 03-19 виданими ДП «УНДКТІЕМВ “ДІНТЕМ”  м. Дніпро;

– навчання фахівців з ремонту та експлуатації обладнання на базі ДП “НАРП”;

– відновлення пошкодженої авіаційної техніки на місцях базування;

– поставку запасних частин і устаткування;

– ремонт оскління літаків;

– ремонт та повірку засобів вимірювання та контрольно-перевірочної апаратури.

Підприємство має можливість здійснювати поставку силових установок Д-30КП-2 та допоміжних силових установок ТА-6А (Б), ТА-8В, ТГ-16М, АІ-8 після ремонту.

Результати діяльності.

          Державне підприємство “Миколаївський авіаремонтний завод “НАРП” за результатами 2019 року у порівнянні з 2018 роком забезпечив зростання всіх основних показників фінансово-господарської діяльності.

Обсяг випуску продукції за 2019 рік по ДП «НАРП» склав – 251 627 тис. грн. (без урахування ПДВ),  що на 87 429 тис. грн.  або на 53,25 % більше за обсяг випуску продукції у 2018 році.

Чистий дохід від реалізації продукції за 2019 рік склав 246 058 тис. грн. (без урахування ПДВ), що на 45 627 тис. грн. або на 22,76% більше чистого доходу від реалізації продукції за 2018 рік, через збільшення обсягів  реалізованої продукції.

 

Також важливим напрямком роботи ДП «НАРП» залишається ремонт, технічне обслуговування авіаційної техніки, виготовлення запасних частин, наземного устаткування та інструменту для інозамовників. Крім того, ДП “НАРП” виконує навчання спеціалістів інозамовника технічному обслуговуванню авіаційної техніки, яку поставляє.

Питома вага експорту в загальному обсязі реалізованої продукції у 2019 рік складає складає 36,5 %. Підприємство не має ліцензії на зовнішню діяльність та здійснює її через уповноважені організації, а саме: ДК «Укрспецекспорт», ДК «Укрінмаш», ДК «Спецтехноекспорт».

За підсумками роботи 2019 року ДП “НАРП” отримало чистий прибуток 36 301 тис. грн., що  на  17 047 тис. грн. або на 88,5 % більше чистого прибутку за 2018 рік.

 Ліквідність та  зобов’язання

Важливою складовою аналізу фінансового стану підприємства є дослідження показників ліквідності.

Найменування показника, роки

2018

2019

Відхилення

Зміст

Коефіцієнту поточної ліквідності (покриття) (ф.1 р.1195) / (ф.1 р.1695)

2,807

3,04

0,233

Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть біти використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативне значення >1

оефіцієнт абсолютної ліквідності (ф.1 р.1160+ф.1 р.1165)/(ф.1 р.1695)

0,72

0,631

-0,089

Показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Нормативне значення  >0,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності (ф.1 р.1195-ф.1 р.1100-ф.1 р.1110)/(ф.1 р. 1695)

1,488

1,359

-0,129

Показує платіжні можливості підприємства відносно сплати поточних зобов’язань при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Нормативне значення коефіцієнта 0,6-0,8.

Робочий (чистий оборотний) капітал

(ф.1 р.1195)-(ф.1 р.1695)

120 948

137 625

16 677

Показує спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Нормативне значення – зростання.

Всі вище зазначені коефіцієнти знаходиться у межах нормативних значень, що свідчить, про стійкий фінансовий стан підприємства та про можливість підприємства успішно виконувати свої грошові зобов’язання перед іншими суб’єктами ринку.

      Станом на 01.01.2020 року ступінь зносу основних засобів становить 61,8 %, натомість станом на 01.01.2019 року ступінь зносу основних засобів складала 62,6%. Це свідчить про те, що підприємство здійснює інвестиції в ремонт та технічне обслуговування наявних основних засобів, та здійснює витрати на їх оновлення. Витрати були здійснені як за рахунок власних обігових коштів, так і за рахунок коштів вивільнених від оподаткування прибутку підприємства згідно п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.02.10 №2755. Тимчасово до 1 січня 2025 року, ДП «НАРП» не сплачує до бюджету податок на прибуток, а використовує вивільнені кошти на створення та переоснащення матеріально-технічної бази.

 

     Кадрова політика

 

Кадрова політика ДП«НАРП» представляє основні напрями та підходи управління персоналом для реалізації місії підприємства та декларованих керівництвом стратегічних цілей. Успіхи реалізації кадрової політики переважно залежить від визнання на всіх рівнях управління підприємства високої економічної значимості кожного співробітника як важливої складової її стратегічного й тактичного потенціалу.

Основною метою кадрової політики підприємства є підвищення ефективності управління персоналу шляхом створення ефективної системи управління співробітниками підприємства, спрямованої на отриманні максимального прибутку, що ґрунтується на економічних стимулах і соціальних гарантіях та сприяє гармонійному поєднанню інтересів працівників і роботодавців.

Головною вимогою кадрової політики підприємства є якість, під якою варто розуміти:

1. Якість персоналу, задіяного на підприємстві;

2. Якість продукції та виконуваних робіт.

Однією з умов досягнення стратегічних цілей підприємства є: безумовне виконання всіма співробітниками своїх посадових обов’язків, неухильне дотримання трудової та виробничої дисципліни, вимогливість керівників до підлеглих, безумовне виконання підлеглими розпоряджень, вказівок, робочих завдань.

Навчання персоналу.

 

Необхідність скорочення витрат і підвищення операційної ефективності вимагає більшої віддачі від працівників підприємства, демонстрації ними більш високого професійного рівня.

У разі задоволення своїх потреб у персоналі певної якості підприємство орієнтується насамперед на навчання та розвиток необхідних навичок і компетенції у своїх працівників, а також на залучення та розвиток «молодих фахівців», що висуває особливі вимоги до системи навчання та розвитку.

Навчання планується та проводиться з метою підготовки персоналу до вирішення поставлених перед підприємством завдань і підвищення професійного рівня персоналу. Можлива оплата навчання співробітників за рахунок підприємства у випадках виробничої необхідності. Після навчання фахівець зобов’язаний відпрацювати на підприємстві період, який визначається в договорі або відшкодувати витрати на своє навчання.

 

            Рівні можливості працевлаштування:

 

1. Під час наймання працівників дотримуємося  вимог КЗпП України, установлюється випробувальний термін протягом якого перевіряються професійні знання та навички;

2. Усі новоприйняті працівники проходять процедуру введення в посаду;

3. Професійна адаптація новоприйнятих працівників здійснюється на місцях відповідно до індивідуальних планів із застосуванням наставництва;

4. Взаємодія із цивільною групою провідних навчальних закладів для залучення талановитих випускників і створення виробничих баз для проходження ними практики.

Усі локальні документи, правила та процедура, які використовуються підприємством з метою реалізації кадрової політики, розробляються та виконуються у суворій відповідності із чинним законодавством України, а також є принципом надання рівних можливостей і неприпустимості дискримінації за якою-небудь з ознак.

          Реалізація кадрової політики передбачає чітке та своєчасне надання й обмін інформацією відповідно до наявних правил і процедур між усіма сторонами, заученими в процесі управління персоналом.

Звіт з охорони праці.

            Згідно з Законом України “Про охорону праці” на ДП “НАРП”  створений відділ охорони праці для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.

З метою створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці на ДП “НАРП” забезпечується функціювання системи управління охороною праці.

На ДП “НАРП”, згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, одержані Дозволи та  Декларації на виконання робіт з підвищеною небезпекою та обслуговування і експлуатацію машин і механізмів підвищеної небезпеки.

Всі структурні підрозділи підприємства в повній мірі забезпечені інструкціями з охорони праці, нормативними документами, постановами з охорони праці. Посадовим особам відповідальним за охорону праці та працівникам підприємства надається методична допомога з питань охорони праці.

Експлуатаційний та обслуговуючий персонал пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці в учбових комбінатах та в  постійно-діючої комісії підприємства.

Пільги та компенсації за роботу в шкідливих та важких умовах праці надаються працівникам в повному обсязі згідно проведеної атестації робочих місць.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та  засобами індивідуального захисту згідно діючих норм.

            В 2019 році випадків травматизму з складанням акту за формою Н-1 на підприємстві не зафіксовано.

 

“Екологічні аспекти”

 

Господарська діяльність ДП “Миколаївський авіаремонтний завод “НАРП”  впливає на всі об’єкти навколишнього середовища .

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві здійснюються 158 стаціонарними джерелами, 151 з яких належать до категорії організованих.

Найближчі  житлові, дитячі, шкільні будівлі, лікувальні заклади знаходиться в південному напрямку на відстані  понад 100м від межі земельної ділянки підприємства та понад 300м від джерела викиду шкідливих речовин ділянки гальванопокриття (джерело забруднення атмосферного повітря речовинами І та ІІ класу шкідливості).

При здійсненні виробничої діяльності у 2019 році сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря  підприємством   склали –  14,142 тон.  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються за дозволеними обсягами, які встановлені дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Щорічно підприємство залучає підрядну організацію  на виконання вимірів об’єму  викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Згідно цих вимірів ведеться контроль щодо зменшення викидів забруднюючих  речовин.

Також для зменшення шкідливого впливу викидів підприємство використовує пило-газоочисні установки, які значно зменшують концентрацію викидів. Підприємство  оснащено   газоочисним обладнанням:  заточувальні верстати обладнані вентиляційними пило-уловлюваними агрегатами марки ЗИЛ-900;  забруднена пило-газоповітряна суміш від деревообробних верстатів відводиться на очищення в циклон типа ЦОЛ-800; камери електрокорундової  та кісточкової обробки обладнані пило-уловлюваними установками ЦОЛ-6, призначеними для очищення від речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил неорганічний з вмістом SiO2 >70%).

При здійсненні виробничої діяльності на підприємстві утворюються відходи виробництва, які тимчасово зберігаються  на визначених територіях в межах встановлених нормативних документів  на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (розміщення). Для попередження забруднення навколишнього середовища відходами виробництва підприємство укладає договори  на утилізацію, знешкодження відходів виробництва І-ІІ класу небезпеки. Відходи III-IV класу безпеки видаляються на МВВ (звалище відходів) на експлуатацію якого отримано паспорт.

Водопостачання підприємства здійснюється з мережі МКП Миколаївводоканал згідно укладеного договору. Вода подається по одному  вводу діаметром 90мм, на якому встановлений водолічильник ВВ – 65.

Скид стічних вод  підприємства здійснюється до мережі міської каналізації. Перед скидом до міської каналізації промислові стоки з гальванічної дільниці проходить очищення на станції нейтралізації реагентним способом. Шлам, що утворився, збезводнюється за допомогою центрофуги ОГШ – 3221-К-01. Отримана в результаті цього процесу гідроокис хрому у виді пасти  тимчасово зберігається на підприємстві з подальшою передачею на утилізацію.

Природоохоронні заходи мають на меті поліпшення стану навколишнього природного середовища або створення умов для цього. Ознаками природоохоронних заходів є:

–         скорочення споживання природних ресурсів на одиницю продукції;

–         зниження забруднення природних комплексів викидами, стоками, відходами,

–         зниження концентрації шкідливих речовин у викидах, стоках, відходах;

–         поліпшення стану середовища існування людей.